2011年2月13日日曜日

揪 chiok

例:揪好吃。Chiok hó-chia̍h!

蘇打綠 無眠 白話字字幕版!!!

Soda Green 蘇打綠 無眠 白話字字幕版!!!
http://www.youtube.com/watch?v=BGvERXUkEOQ

歌詞:
http://taigujp.blogspot.com/2009/10/sodagreen-bo-bin.html

卡早睏,卡有眠

卡早睏,卡有眠
khah chá khùn, khah ū bîn.
早めに寝ると、よく眠れる

Diana先生がおしえてくださいました。

2011年2月12日土曜日

tò-hoan-kho͘ 病気がぶり返す

tò-hoan-kho͘ 病気がぶり返す

高雄に住む友人に教えてもらいました。

片倉佳史「台湾の言葉となった日本語辞典」

片倉 佳史 (著)
『台湾に生きている「日本」』 (祥伝社新書149) [新書]

pp.247-296 が、「台湾の言葉となった日本語辞典」です。

Publisher: 祥伝社 (2009/2/27)
ISBN-10: 4396111495
ISBN-13: 978-4396111496

2011年2月6日日曜日

抬槓 khai-káng

抬槓 khai-káng
開講とも書くが、上記のが広まっているみたい。

khà hó͘-lān も同じだが、khà hó͘-lān は「上品じゃない」「公に話せない言葉」とのこと。

khai-káng は、いい言葉、とのこと。

匿名の淑女に教えていただきました。

kà pháiⁿ gín-á tōa-sè 悪いことを教えて、子供が悪くなる

悪いことを教えたね、って言われました。

2011年2月4日金曜日

江蕙 - 酒後的心聲

Kang Hui7
江蕙
Chiu2 au7 e5 sim-siaN
酒後的心聲

San-beng5 hai2-se3, lan2 nng7-lang5 u7 chiu3-choa7
山盟海誓 咱兩人有咒詛
ui7 choaN2-iuN7 li2 phian-phian lai5 pian3-koa3
為怎樣你 偏偏來變卦
goa2 siuN7 boe7-hiau2 li2 na2 e7 chiah hi-hoa
我想未曉 你那會這虛華
khi-phian3 liau2 goa2, chhi3-kek tioh8 goa2
欺騙了我 刺激著我
Chioh8-thau5 e7 noa7, chhiaN2 li2 ai3 siong-sin3 goa2
石頭會爛 請你愛相信我
Choe3-au7 e5 kiat-ko2, ia2-si7 bo5 khah-choah8
最後的結果 還是無較詛
geng5-sim m7 kiaN chiu2 kau7
凝心不驚酒厚 
hiong5-hiong5 chit8-chhui3 lim hou7 ta
狠狠一嘴飲乎乾
Siong7 ho2 chui3-si2, mai3 koh oah8
上好醉死 勿擱活
Goa2 bo5 chui3, goa2 bo5 chui3, bo5 chui3
啊 我無醉 我無醉 無醉
chhiaN2 li2 m7-bian2 tong5-cheng5 goa2
請你不免同情我
chiu2 na7 loh8 au5, thiaN3 jip8 sim-koaN.
酒若入喉 痛入心肝
Siong-sim--e5, siong-sim--e5 goa2
傷心的, 傷心的我
sim-cheng5 bo5 lang5 e7 chai-iaN2
心情無人會知影
chi2 u7 sio-chiu2 liau2-kai2 goa2
只有燒酒瞭解我

五月天 - 心中無別人

Gou7-goeh8-thiN
五月天
Sim-tiong bo5 pat8-lang5
心中無別人

E7-ki3-tit khan-chhiu2 san3-pou7 e5 hit am3,
會記哩牽手 散步的彼暗 
kong-chhia koh koe3 cham7
公車擱過站
Li2 goa2 e5 sim-goan7 kong2 ia7 kong2 be7 soah
你我的心願 講也講不煞 
khai-si2 ki5-thai7
開始期待
Bo5-liau5 e5 jin5-seng goa2 i2-keng kak-gou7
無聊的人生 我已經覺悟 
long2 e7-sai2 kiat-sok
攏可以結束
Li2 kam2 chai chit8-chiong2 sin5-pi3 e5 lek8-liong7
你甘知一種 神秘的力量 
kai2-pian3 gun2 chian5-tou5
改變阮前途
Choan5-sin e5 jin5-seng e5 lou7
全新的人生的路 
m7 chai si7 kong-beng5 si7 chho3-gou7
不知是光明是錯誤

Si7 li2 hou7 gun2 chit8-e5 bang7
是你給阮一個夢 
boe7-ki3 jin5-seng e5 khou2-siap
未記人生的苦澀 
chin-chiaN3 siuN7-beh tui3 li2 kong2
真正想要對你講 
kam2 koh u7 pat8-hang7
甘擱有別項

Si7 li2 pang3 gun2 chit8-e5 lang5
是你放阮一個人 
kiaN5-koe3 hong-hou7 e5 su-liam7
走過風雨的思念 
chin-chiaN3 siuN7-beh tui3 li2 kong2
真正想要對你講 
sim-tiong bo5 pat8-lang5
心中無別人

Bo5 bi7 e5 mia7-un7, peng5-hoan5 e5 se3-kan,
無味的命運 平凡的世間 
hun7-loan7 e5 sim-lai7
混亂的心內
pi-bi5 e5 oan3-than3 chit8-kang koh chit8-kang
微微的怨嘆 一天又一天 
li2 kam2 m7 bat
你甘不曾
khai siuN che7 khui3-lat8 chai7 chit-e5 se3-kai3
開太多氣力 在這個世界 
u7 sio2-khoa2 bo5-chhai2.
有稍微無睬
Ai3 li2 si7 ui5-it, chin-chiaN3 u7 ke3-tat8
愛你是唯一 真正有價值 
chin-chiaN3 gun2 kam-goan7
真正阮甘願
kam-goan7 gun2 pang3-sak it-chhe3
甘願阮放棄一切 
koh lau5-chhut hoaN-hi2 e5 bak8-sai2
又流出歡喜的目屎

Tai7-chi3 beh an2-choaN2 ke3-siok8, goa2 ma7 m7 chai-iaN2
代誌要按怎繼續 我也不知道
Chi2 siuN7-beh kah li2 tau3-tin7,
只想要和你逗陣 
mouh li2 seng-khu, thiaN li2 chhiuN3 koa
抱你身軀 聽你唱歌

志明與春嬌

五月天
志明與春嬌

梁靜茹 & 五月天 - 志明與春嬌

Chì-bêng chin-chiàⁿ m̄ chai beh án-chóaⁿ
志明真正不知要按怎 
ūi siám-mi̍h ài-jîn m̄ goān koh-chài sio-óa
為什麼 愛人不願閣再相偎
Chhun-kiau í-keng chá-tio̍h bô teh thiaⁿ
春嬌已經早就無在聽 
kóng chiah chōe, kî-si̍t lóng-chóng lóng bô-khah-choa̍h
講這多 其實攏總攏無卡抓

kiâⁿ kàu Tām-chúi ê hái-hōaⁿ, nn̄g-ê lâng ê ài-chêng
走到淡水的海岸 兩個人的愛情
í-keng bô lâng khòaⁿ, í-keng bô lâng thiaⁿ ah
已經無人看 已經無人聽 啊

góa kap lí siōng hó tō kàu chia
我跟你最好就到這 
lí tùi góa í-keng bô kám-kak
你對我已經沒感覺 
kàu chia tòng-tiām, lí iā bián ài góa
到這凍止 你也免愛我

góa kap lí siōng hó tō kàu chia
我跟你最好就到這
lí tùi góa í-keng bô kám-kak
你對我已經沒感覺
mài koh siong-sim
麥閣傷心
mài koh góa chiah ài lí, lí bô ài góa
麥閣我這愛你 你不愛我

Chì-bêng sim-chêng chin-chiàⁿ ū-iáⁿ kôaⁿ
志明心情真正有影寒
hong chiah tōa
風這大
lí iā chin-chiàⁿ lóng bô sim-koaⁿ
你也真正攏沒心肝

Chhun-kiau, lí ná bô beh hâm góa poaⁿ chit-chhut tiān-iáⁿ
春嬌你哪無要和我播 這齣電影 
lán tō kiâⁿ kàu chit-ūi chún-tú-soah
咱就走到這位準嘟煞

有你的將來 / 好不好

五月天

ū lí ê chiong-lâi
有你的將來

kám chin-chiàⁿ chhiūⁿ lí kóng chiah kán-tan
甘真正像你講 這簡單
ūi chóaⁿ-iūⁿ lí beh lî-khui, góa m̄ chai
為怎樣你要離開 我不知
thiⁿ-téng ê goe̍h-niû chhiò góa m̄ bat
天頂的月娘笑 我不識
jīn-chin tō sī lōng-hùi sî-kan
認真正就是浪費時間


lí kám ài thiaⁿ gún kóng gún ê ài
你甘愛聽阮講 阮的愛
ūi chóaⁿ-iūⁿ chi̍t-phìⁿ chi̍t-phìⁿ, lí m̄ chai
為怎樣一片一片 你不知
tàu-tīn ê ji̍t-chí ah, chiah thian-châi
逗陣的日子啊 這天才
bô khòaⁿ-tio̍h ài-chêng ū siong-hāi
無看到愛情有傷害


góa ài kah chiah chhut-la̍t
我愛甲這出力
lí chí-sī chhì khòaⁿ-māi
你只是試看麥
jiáu-loān góa goân-pún pêng-chēng ê sè-kài
擾亂我原本平靜的世界
góa ài kah chiah chhut-la̍t
我愛甲這出力
lí kám bōe pháiⁿ kau-tāi
你甘未歹交代
lí ê sim-koaⁿ bô lâng liáu-kái
你的心肝 無人瞭解


chhōe bōe-tio̍h lí ê chin-chêng chin-ài
lí ê sim chhiūⁿ tōa-hái
找不到你的真情真愛 你的心像大海
thiaⁿ bōe-tio̍h gún ê chin-sim
chin-ì ê bô-nāi
聽不到阮的真心 真意的無奈
kiâⁿ bōe-kàu lí góa tong-chho͘ iok-sok ê só͘-chāi
走不到你我當初約束的所在
siūⁿ bōe-kàu lí ê ài (ài kah chiah chhìn-chhái)
想不到 你的愛 (愛甲這青睬)


hó m̄-hó
好不好

m̄ chai sī tio̍h á-sī m̄-tio̍h
不知 是對或是不對
m̄ chai sī hó á-sī m̄-hó
不知 是好或是不好
m̄ chai lí kám ē chhiò gún gōng
不知你 甘會笑阮憨
joa̍h-thiⁿ sai-pak-hō͘ ê ē-po͘
夏天 西北雨的下午
siūⁿ lí m̄ chai-iáⁿ lí tī tó
想你 不知影你在哪
chin hi-bāng khòaⁿ-tio̍h lí ê chhiò-iông
真希望 看到你的笑容


lí ê un-loán chhiong-móa-tio̍h gún ko͘-toaⁿ ê sim-chōng
你的溫暖充滿著阮孤單的心臟
góa bōe-tàng kè-sio̍k chài tán-thāi ,
(tán-thāi bōe-tàng koh kè-sio̍k, )
siūⁿ-beh tùi lí kóng
我不能繼續再等待 (等待不能繼續)
想要對你說


hō͘ lí siūⁿ, hō͘ lí ioh, sī siáⁿ-lâng kui-mî hoân-ló
乎你想 乎你猜 是誰人整眠煩惱
hoân-ló-tio̍h bô-chêng ê hong
煩惱著 無情的風
bô-chêng ê hō͘ chó͘-gāi lán ê lō͘
無情的雨 阻礙咱的路
kā lí thiàⁿ, kā lí sioh
甲你疼 甲你惜
kā lí phâng tī-eh góa siang-chhiú-tiong
甲你捧在我雙手中
góa it-seng ûi-it ê hi-bāng
我一生唯一的希望
beh hō͘ lí khoài-lo̍k, hó iá m̄-hó
要給你快樂 好或不好


ji̍t-chí ū tiⁿ mā ū kan-khó͘
日子 有甜也有艱苦
ū lí, ū góa, hō͘-siong chiàu-kò͘
有你 有我互相照顧
siūⁿ-beh thiaⁿ lí sim-lāi ê kám-sióng
想要聽 你心內的感想
chhin-ài lí kám ū thiaⁿ gún kóng
親愛 你甘有聽阮講
chhin-ài tàu-té sī hó m̄-hó
親愛 到底是好不好
kám kóng lí kiaⁿ gún bô sìn-iōng
甘講你驚阮沒信用
iá-sī lí koh ū khó͘-chiong
還是你閣有苦衷